In-Between_Donika Çina, Katharina Stadler

IN-BETWEEN
When we think about corridors in buildings. When we think about sidewalks. When
we think of squares, streets and side corners. Especially when we think of them close
to our private spaces, just a step out of the door – and right there, public space
begins? Or is it exactly here where we encounter diffusion?
When we speak about public space, whose space do we speak about? Whose space
is public space – how do we define but even more, how do we act and interact in a
space, which is claimed to belong to us, a public, yet often an ambiguous and diffuse
one?
In this common space, in public space, how do we frame the borders, between the
individual, the collective, and the public? Where do we draw the lines? And how do
we face the borders drawn by others?
Those drawn partitions take on which form exactly? And how might the form frame
the content?
Our behavior in public space is mostly trained. We carry out society’s rules, and
define our agency through them. And hence follow the local common sense of
behavior and attitude, as well as sometimes even the law.
What happens when one of us, or more break out of the grey zone of norm and
become the center of attention? Attention which sparks a re-evaluation through the
contestation of the space from both within and the outside. And might it not exactly
be this dichotomy, artificial on closer inspection, of ‘within’ and ‘outside’, which allows
for an IN-BETWEEN? Which frames the apprehension regarding the one or the many
in public space?
The IN-BETWEEN therefore steps out of the grey zone. Be it through slight changes
in behavior, through a step out of the way, through a brush taken up or a book put
down. On a park bench, on a zebra crossing, on the way to work, or just a moment
before stepping back into a space we might more comfortably claim our own.
For IN-BETWEEN Donika Çina and Katharina Stadler team up again after their first
collaboration Autopia Cycle at Eliava Market in Tbilisi, Georgia in 2014. The two
artists intend to investigate the questions posed above through a series of
interconnected works, in which content and form merge as well as the borders of
individual and collaborative artistic practice.
About the artists:
Donika Çina is a young artist, who currently lives in Tirana, Albania. Donika usually
works in the medium of video art, video installation and short movies. She graduated
from the Faculty of Visual Art – Multimedia, at the Academy of Arts in Tirana and
continued to study photography and video at the University of Arts and Design in
Cluj-Napoca, Romania and further in the class of Candice Breitz at the University of
Art in Braunschweig, Germany. She has been part of numerous national and
international exhibitions and projects.
Donika Çina is interested in how the personal situates itself and deals with society
and its collective notions, norms and standards. She especially focuses on moments
of decision-making, which she understands as a proposition of taking a standpoint,
which reflects or rather derives from not only black and white options. Through the
process one develops and confronts questions, which then result in the final result of
decision-making. Therefore the process can be regarded as a layering system
towards taking a stand. This process is reflected on through the mediatic form used
in Donika’s work, hence addressing the viewers directly to make their own decisions
when encountering her work.
–––
Katharina Stadler works process-based, interdisciplinarily and with different media on
discourses of ideology and politics connected especially to the notions of new forms
of colonialism and imperialism as well as the question of limits of consciousness
through social mechanisms and other determinants. In addition she is engaged in
collaborations often focusing on practices of solidarity and collectivity, frequently in
relation to the so-called public.
Since she trusts in the strength of raising questions rather than giving answers, she
tends to create situations of rupture as to trigger an interaction with and not a mere
consumption of her work.
Katharina Stadler is a Vienna born conceptual artist. She studied Music, Theater and
Cultural Communication studies at Humboldt University in Berlin, graduating with a
thesis on the interconnection and opposition of voice and silence as worship in
Augustine’s writings.
Since 2010 Katharina is based in Tbilisi, Georgia, where she has been running the
Informal Master Programs at the Center of Contemporary Art from 2011 to 2013. In
2014 she founded ‘Concept and Theory – Tbilisi’ as a platform for local and
international artists, philosophers and theorists interested in and working in the fields
of conceptual art and critical theory.
katharinastadler.com

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

IN-BETWEEN
Kur mendojmë për korridoret e pallateve, kur mendojmë për trotuaret, për sheshet,
rrugët dhe qoshet; pikërisht aty, një hap larg derës së shtëpisë sonë fillon hapësira
publike. A është ekzaktësisht ky vendi ku ne përballemi me të papërkufizueshmen?
Kur flasim për hapësirën publike, hapësiren e kujt kemi ndërmend ekzaktësisht? E
kujt është hapësira publike? Si e përcaktojmë atë por për më tepër si veprojnë dhe
ndërveprojmë në një hapësirë për të cilën thuhet se na përket neve, një publiku
shpesh herë ambig dhe të shpërhapur?
Në këtë hapësirë të përbashkët, në hapësirën publike – si I përcaktojmë kufinjtë midis
personales, kolektives dhe publikes? Ku mund ta vendosim kufirin? Gjithashtu, si
përballemi ne me kufinjtë e përcaktuar nga të tjerët? Çfarë forme marrin ekzaktësisht
këto ndarje? Dhe si mundet forma të kornizojë përmbajtjen?
Sjellja jonë në hapësirën publike në shumicën e rasteve është e fituar. Ne ndjekim
rregullat e shoqërisë dhe përcaktojmë lirinë tonë nëpërmjet tyre, për rrjedhojë
ndjekim normat lokale të sjelljes, shpesh herë edhe ligjin.
Çfarë ndodh kur njëri prej nesh, apo më shumë se njëri del jashtë zonës gri të
normës dhe kthehet në qëndrën e vëmendjes? Vëmendje e cila ndez një rivlerësim
përmes kontestimit të hapësirës nga brenda dhe jashtë. A nuk mund të jetë pikërisht
kjo ndarje, artificiale e parë nga afër, ‘brenda’ dhe ‘jashtë’, e cila lejon një TË
NDËRMJETME? Çfarë e përkufizon kuptimin për individin dhe kolektivin në
hapësirën publike?
E NDËRMJETMJA, pra, del jashtë zonës gri. Qoftë me anë të ndryshimeve të lehta
në sjellje, përmes një hapi jashtë udhës, nëpërmjet një furçe të ngjyer në bojë, ose
një libri të rivendosur në raft. Në një stol parku, ndërsa kalon vijat e bardha, duke
shkuar në punë, ose vetem një moment përpara se të rikthehemi në një hapësirë që
lehtësisht pretendojmë se është e jona.
Për IN-BETWEEN Donika Çina dhe Katharina Stadler bashkohen përsëri pas
bashkëpunimit të parë, Autopia Cycle, tek Eliava Market në Tbilisi, Gjeorgji, në 2014.
Dy artistet kanë për qëllim të investigojnë pyetjet e përmenduara më sipër nëpërmjet
një seri punësh të ndërlidhura midis tyre tek të cilat përmbajtja dhe forma shkrihen
njëlloj si kufiri midis praktikës artistike individuale dhe asaj kolektive.
Rreth artisteve
Donika Çina është një artiste, e cila aktualisht jeton në Tiranë, Shqipëri. Donika
zakonisht punon në mediumin e video artit, video instalacionit dhe filmit të shkurtër.
Është diplomuar në Fakultetin e Arteve Vizuale, Atelieri i Multimedias, pranë
Akademisë së Arteve, Tiranë dhe vazhdoi të studiojë fotografi dhe video pranë
Universitetit të Arteve dhe Dizajnit, Cluj-Napoca, të Rumanisë dhe më tej në klasën e
Candice Breitz në Universitetin e Artit, Braunschweig, Gjermani. Ajo ka qenë pjesë e
ekspozitave dhe projekteve të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare.
Donika Çina është e interesuar në mënyrën se si personalja situacionon veten dhe
përballet me shoqërinë dhe nocionet, normat dhe standardet e saj kolektive. Ajo
fokusohet sidomos në momentet e vendimmarrjes, të cilën ajo e kupton si një ftesë
për të mbajtur një qëndrim që pasqyron ose rrjedhimisht buron jo vetem nga opsione
bardh e zi. Përmes procesit, individi zhvillon dhe ballafaqohet me pyetje të cilat më
pas do të rezultojnë në rezultatin përfundimtar të vendimmarrjes. Prandaj procesi
mund të konsiderohet si një sistem shtresëzimi që të çon drejt mbajtjes së një
qëndrimi. Kjo gjë është e reflektuar përmes formës mediatike të përdorur në punën e
Donikës, duke iu adresuar shikuesit drejtpërsëdrejti për të marrë vetë vendimet e tyre
ndërsa hasen me punën e saj.
Katharina Stadler punon me procesin me mënyra ndërdisiplinore dhe me mediume të
ndryshme në diskurset e ideologjisë dhe politikës të lidhura veçanërisht me nocionet
e formave të reja të kolonializmit dhe imperializmit, si dhe çështjen e kufijve të
vetëdijes përmes mekanizmave shoqërorë dhe përcaktuesve të tjerë. Përveç kësaj,
ajo është e angazhuar në kolektive, shpesh duke u fokusuar në praktikat e
solidaritetit dhe kolektivitetit në lidhje me të ashtuquajturin publik.
Meqenëse ajo beson në forcën e ngritjes së pyetjeve në vend të dhënies së
përgjigjeve, tenton të krijojë momente thyerjeje për të shkaktuar një ndërveprim dhe
jo një konsum të thjeshtë të punës së saj.
Katharina Stadler është një artiste konceptuale, e lindur në Vjenë. Ajo kreu studimet
e Muzikës, Teatrit dhe Komunikimit Kulturor në Universitetin Humboldt, Berlin, duke u
diplomuar me një tezë mbi ndërlidhjen dhe kundërshtimin e zërit dhe heshtjes si
adhurim në shkrimet e Shën Augustinit.
Që nga viti 2010, Katharina është e vendosur në Tbilisi, Gjeorgji, ku ka udhëhequr
Programet Master Informale në Qendrën e Artit Bashkëkohor, 2011-2013. Në vitin
2014, ajo themeloi ‘Concept and Theory – Tbilisi’ si një platformë për artistët vendas
dhe ndërkombëtarë, filozofë dhe teoricienë të interesuar që punojnë në fushën e artit
konceptual dhe teorisë kritike.
katharinastadler.com

   

   

   

   

   

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *