Deconstruction/Reconstruction_Franz Bergmüller

DECONSTRUCTION/RECONSTRUCTION

12- 30 shtator / September, 2017

Franz Bergmüller came to Tirana in the context of a month-long studio scholarship by The province of Salzburg/Austria. He will complete the stay by the exhibition “deconstruction/reconstruction”.

The exhibition shows different series of photographic works, partly made in Albania – with a special context and content relation to the stay during the artist in residency – and partly series of work that is permanently continued.

One series deals with structures of architecture, in a relationship between architecture and sculptural-thinking.

Skeleton-buildings are standing like constructive sculptures in the landscape and can be seen as monument so fun finished human-efforts or in respect of aesthetic beauty in the sense of minimalism. These constructions are related to simple structures, found for example in a brick, that can be seen in a certain photographic view as a building or a sculpture.

The series deals with the disclosing of basic structures in architecture and spatial aspects.

So in this sense deconstruction means destruction and construction in one meaning and the process of an artistic re-construction and new-construction of seeing the surrounding.

In other series (nature-series, still-life, car-series) the term deconstruction is concerning to the relativity of perception and the possibility of photography showing different and invisible sights of the reality of things and the relationship between man and nature.

Franz Bergmüller was born in Hüttau /Austria. He studied visual arts at the Art Academy Salzburg.

He took part in Artist-in-Residence-programs in Berlin, Warsaw, Budapest, Frankfurt and Indonesia.

Works in public collections of the Republic of Austria, City of Salzburg, City of Vienna.

Award from Land Salzburg for fine arts. Franz Bergmüller is a visual artist. His work includes sculpture, installation, photography, film and performance. He works solo and as well in cooperation with the artist-groups “Büro Josef Böhm”

and”Schülerkebap”.

www. franzbergmueller.net

The event was supported by Austrian Embassy and Raiffeisen Bank

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Franz Bergmüller vjen në Tiranë në kontekstin e një programi qëndrimi një mujor, „artist në rezidencë“, nga Provinca e Salzburgut / Austri. Ai do ta përfundojë qëndrimin me ekspozitën: “deconstruction/reconstruction”.

Ekspozita tregon seri të ndryshme punësh fotografike, të bëra pjesërisht në Shqipëri – në një kontekst dhe me një përmbajtje të veçantë të lidhur me qëndrimin e tij gjatë programit „artist në rezidencë“ – dhe pjesërisht nga një seri të punëve që vazhdojnë në kohë.

Një seri e punëve të tij merret me strukturat e arkitekturës, në një marrëdhënie midis arkitekturës dhe të menduarit- skulpturor.

Ndërtesat karabina ose Skelet qëndrojnë si skulptura konstruktive në natyrë dhe mund të shihen si një monument aq i këndshëm i përfunduar nga përpjekjet njerëzore ose për sa i përket bukurisë estetike në kuptimin e minimalizmit. Këto ndërtime janë të lidhura me struktura të thjeshta, të gjetura për shembull në një tullë, që mund të shihet në pamjet fotografike si një ndërtesë ose skulpturë.

Seritë e punëve merren me zbulimin e strukturave themelore në arkitekturë dhe aspektet hapësinore.

Pra, në këtë kuptim „deconstruction“ do të thotë shkatërrim dhe ndërtim në një kuptim dhe procesi i një ri-ndërtimi artistik dhe ndërtimi i ri i të parit gjërave që na rrethojnë.

Në seritë e tjera (seritë e natyrës, natyra e qetë, seria e makinave) termi deconstruction është i lidhur me relativitetin e perceptimit dhe mundësinë e fotografisë që tregon pamje te ndryshme dhe të padukshme të realitetit të gjërave dhe marrëdhëniet midis njeriut dhe natyrës.

Franz Bergmüller ka lindur në Hüttau / Austri. Ai studjoi artet vizuale në Akademinë e Arteve në Salzburg. Ai ka marr pjesë në programet Artist-in-Residence në Berlin, Varshavë, Budapest, Frankfurt dhe Indonezi.

Punimet e tij janë pjesë e koleksioneve publike të Republikës së Austrisë, Qyteti i Salzburgut, Qyteti i Vjenës.

Fitues i Çmimit nga Landi i Salzburgut për artet e bukura.

Franz Bergmüller është një artist vizual. Puna e tij përfshin skulpturën, instalimin, fotografinë, filmin dhe performancën. Ai punon solo dhe po ashtu në bashkëpunim me grupet artistike “Büro Josef Böhm” dhe “Schülerkebap”.

www. franzbergmueller.net

Programi u mbështet nga Ambasada Austriake dhe Raiffeisen Bank

 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *