Untitled in Allegro Moderato_Remijon Pronja

REMIJON PRONJA | UNTITLED IN ALLEGRO MODERATO

24 maj/may- 3 qershor/june

An installation based on two video-works exploring the use of cultural symbols during the European transculturation process and the ongoing refugee crisis

UNTITLED IN ALLEGRO MODERATO is an exhibition by the Tirana-based visual artist Remijon Pronja that introduces, for the first time, his most recent works to the Albanian audience. The exhibition explores the limits of communication, cultural appropriation and transculturation while bringing together Pronja’s two video-pieces, “Untitled in Allegro Moderato” (2015) and “An Die Freude (Nushid AlFarah – نشيد الفرح)” (2016), into an installation specifically conceived for the space of Zeta Gallery in Tirana. Both works revolve around one common point of departure: Friedrich Schiller’s late eighteenth century poem “Ode to Joy”, which became part of the Western musical heritage thanks to Ludwig van Beethoven’s appropriation into his composition “The Ninth Symphony” (1824).

Starting from this cultural monument that, later on, became an anthem of European Union, UNTITLED IN ALLEGRO MODERATO challenges the composition’s overloaded symbolic value and its up-to-date connotations from a perspective that puts into question the very notion of pan-European identity and its power when confronted with the non-European ‘Other’. In the context of ongoing processes of European territorial and administrative integration (alongside the re-integration and dis-integration of cultural norms and values associated with them), the exhibition attempts at contributing to the actual discourses around the refugee crisis from a critically informed and artistically nuanced position. The central exhibition display aims to shed light on the power of language, both verbal and non-verbal, to communicate the discrepancies and misbalances proper to such discourses in comparison to the realities lived by the contemporary humankind involved in complicated processes of transition and transformation.

As a way of bringing them closer to the exhibition viewers, Pronja brings into play language, sound, and image through a supposedly incongruous constellation, which tests their sense of suspicion and incredulity by means of a discordant mixture among elements that seem to be very familiar and, at the same time, completely non-familiar to those who listen to and look at them. Pronja intentionally creates this atmosphere of estranged situation that throws the audience out of their comfort zone by presenting them a scenario that pursues no expectable logic. Instead, this lack of harmony disrupts and disturbs our preconceived register of knowledge in order to open up our horizons onto some unexplored or unimaginable possibilities – how to think the Self and the Other as part of our common (human) condition at the beginning of the twenty-first century.

Biography

Remijon Pronja is a visual artist born in 1984 in Tirana, Albania, where he currently lives and works. After his initial formation at the Artistic Lyceum “Jordan Misja” in Tirana (1999-2003), he moved to Italy. He studied painting at the Brera Academy of Fine Arts in Milan (2003-2011) and received his master degree in interdisciplinary research of contemporary visual art practices, before his ultimate return to Albania in 2011. He was a co-founder of MIZA Galeri  (since 2012 ).

Since his first public presentation in 2005 at the Gallery Domus in Locarno, Switzerland, Pronja has taken part in numerous international group exhibitions in his home country (Shkodra and Tirana) across Europe (Pavia, Milano, Bari, Stockholm, Sarajevo, Berlin, and Budapest) as well as in Canada (Toronto).

Rex anonymous, his only personal show so far, organized in 2014 at the Ku/RZ/nsthalle in Bregenz, Austria.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

UNTITLED IN ALLEGRO MODERATO

Instalacion i bazuar në dy video që hulumtojnë përdorimin e simboleve kulturore gjatë procesit të trans-kulturimit evropian dhe krizës aktuale të refugjatëve.

UNTITLED IN ALLEGRO MODERATO është një ekspozitë e artistit vizual, me bazë në Tiranë, Remijon Pronja, i cili për herë të parë paraqet veprat e tij më të fundit për audiencën shqiptare. Ekspozita  hulumton kufijtë e komunikimit, përvetësimit kulturor dhe trans-kulturimit duke bashkuar dy videot e Pronjës, “Untitled in Allegro Moderato” (2015) dhe “An Die Freude (Nushid AlFarah – نشيد الفرح)” (2016), në një instalacion të konceptuar posaçërisht për hapësirën e Galerisë Zeta në Tiranë. Të dyja veprat rrotullohen rreth një pikënisjeje të përbashkët: poema e fundshekullit të XVII e Friedrich Schiller-it, “Oda e Gëzimit”, e cila u bë pjesë e trashëgimisë muzikore perëndimore falë përvetësimit të Ludwig van Beethoven-it në kompozimin “Simfonia nr. 9” (1824).

Duke u nisur nga ky monument kulturor, që më vonë u bë himni i Bashkimit Evropian, UNTITLED IN ALLEGRO MODERATO sfidon vlerën e mbingarkuar simbolike të kompozimit dhe konotacionet aktuale të tij nga një perspektivë që vë në pikëpyetje vetë nocionin e identitetit pan-evropian dhe fuqinë e tij kur përballet me “Tjetrin” jo-evropian. Në kontekstin e proceseve ende në vazhdim të integrimit territorial dhe administrativ evropian (krahas ri-integrimit dhe dezintegrimit të normave kulturore dhe vlerave që lidhen me to), ekspozita përpiqet të kontribuojë në diskursin aktual rreth krizës së refugjatëve nga një pozicion i ngritur mbi informacion kritik dhe një nuancë artistike.  Ekrani qëndror në ekspozitë ka për qëllim të hedhë dritë mbi fuqinë e gjuhës, si verbale ashtu edhe jo-verbale, për të përcjellë mospërputhjet dhe disonancat e diskurseve të tilla në krahasim me realitetet e përjetuara nga njerëzimi i sotëm i përfshirë në procese të ndërlikuara tranzicioni dhe transformimi.

Si një mënyrë për t’i afruar me shikuesit e ekspozitës, Pronja fut në lojë gjuhën, tingullin dhe imazhin përmes një konstelacioni në dukje kontradiktor,  i cili vë në provë ndjenjën e dyshimit dhe mosbesimit të tyre me anë të një përzierje të papajtueshme midis elementeve në pamje të parë shumë të njohura dhe, në të njëjtën kohë, krejtësisht të panjohura për ata që i dëgjojnë dhe i shohin. Pronja e krijon qëllimisht atmosferën e një situate të tjetërsuar  që e largon audiencën nga zona e rehatisë duke i paraqitur një skenë që nuk ndjek asnjë logjikë të parashikueshme. Faktikisht, kjo mungesë harmonie trondit dhe çorodit regjistrin tonë të paracaktuar të dijes me synimin për të hapur horizontet tona mbi disa mundësi të paeksploruara ose të paimagjinueshme – si të mendojmë Veten dhe Tjetrin si pjesë e gjendjes sonë të përbashkët (njerëzore) në këtë fillim të Shekullit XXI.

Biografi

Remijon Pronja është një artist vizual, lindur në vitin 1984, në Tiranë, Shqipëri, ku jeton dhe punon aktualisht. Pas formimit fillestar në Liceun Artistik “Jordan Misja”, në Tiranë (1999-2003), ai u transferua në Itali, ku studioi për pikturë në Akademinë e Arteve të Bukura të Breras, Në Milano (2003-2011), ku edhe mori diplomën master në hulumtime ndërdisiplinore të praktikave bashkëkohore të artit vizual, në vitin 2011. Ai është bashkë-themelues i MIZA Galeri  (që nga viti 2012)

Prej prezantimit të tij të parë publik në 2005 në Galerinë Domus në Locarno të Zvicrës, Pronja ka marrë pjesë në ekspozita të shumta ndërkombëtare të grupit në vendin e tij të origjinës (Shkodër dhe Tiranë) në të gjithë Evropën (Pavia, Milano, Bari, Stockholm, Sarajevë, Berlin dhe Budapest) si dhe në Kanada (Toronto). Rex anonim, është ekspozita i tij e vetme personale deri më tani, organizuar në 2014 në Ku / RZ / nsthalle në Bregenz, Austri.

   

  

   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *