Fletore vizatimi_Gentian Shkurti

Fletore vizatimi

4 – 18 nentor/November, 2016

“Drawing notebook” is a collection of three art projects that have rolled over as a childhood vocation.

The exhibition attempts to result in the understanding of the contemporary, through the perspective and the naive childish confrontation.

In the multiplicity of the noises of information that we absorb daily, the second-by-second survivalism , or impossible aspiration, it is quite difficult to remain focused on the phenomena that surround us, (as a human being, as an artist, or even as a citizen).

The confrontation with the essential questions, whether aesthetic, or existential, has been and will be of the utmost importance, today and always for anyone.

In the world of the superficial, appearance, spectacular, reality fireworks, or the other confusing hand of the power-holding magician, perhaps what remains is to revert to the essential questions of the childish naivety.

To acknowledge the world as if for the first time. My exhibition modestly attempts to achieve this.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

“Fletore vizatimi” është një përmbledhje e tre projekteve artistike që vijnë si vokacion i fëmijërisë.

Ekspozita tenton për të pasur një rezultat të të kuptuarit së  bashkëkohores, nëpërmjet këndvështrimit dhe përballjes naive fëminore.

Në shumëllojshmërinë e zhurmave të informacionit që përthithim çdo ditë, mbijetesës së çdosekondshme, apo aspiratave të pamundura, është shumë  e vështirë të qëndrosh i fokusuar mbi fenomenet që na rrethojnë, si qënie njerëzore, si artist apo dhe si qytetar. Të përballesh me pyetjet themelore, qofshin këto estetike, apo ekzistenciale, kjo ka qenë dhe duhet të jetë e rëndësishme, sot e gjithmonë.

Në botën e sipërfaqesores, dukjes, spektakolares, fishekëzjarrëve të realitetit, apo dorën tjetër hutuese të magjistarit pushtetar, ndoshta ngelet të rikthehemi në pyetjet themelore të naivitetit fëminor.

Ta njohësh botën si për herë të parë. Ekspozita ime me modesti përpiqet të bëjë këtë.

 

   

   

   

   

   

       

   

   

  

   

   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *