SO

SO

24 nentor/november-9 dhjetor/december, 2016

Participating artists: Katrina Daschner, Marcus Geiger, DoritMargreiter, Roland Rauschmeier, GerlindZeilner

The theme of the exhibition is concerned with presenting different ways of dealing with(existing) materials of predictable use and with showing in which way they influence and interpret inner rooms.

For his installations and sculptures Marcus Geiger takes materials for furnishing and comfort, but he appropriates them for an opposite purpose. Felt, toweling, carpets … resist being used in an unusual way and thus his work is put under a contradictory tension.

Dorit Margreiter`s approach to this framework is different from Marcus Geiger`s, as she uses spaces that already exist. By films, photographs and installations she succeeds in revealing the hidden background and ideas of the interior design.

Katrina Daschner produces films in the interior of theaters and opera houses. She confronts them with recordings of queer performers in such a way that objects that actually (originally) are not there may be discovered. In her film „parole rosette“, for example, the chairs suddenly seem to be personalized, and other architectural elements appear sculptural.

The film „Das Haus“ by Roland Rauschmeier (see film still enclosed) offers a cross section of busy living rooms and furthermore is implanting this situation into the gallery.

Gerlind Zeilner’s work ranges between painting and objects, which are developed out of the paintings. In the show she will present objects of furniture, which are transformed to painterly spaces (see attachment).

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

SO

Artistët pjesëmarrës: Katrina Daschner, Marcus Geiger, DoritMargreiter, Roland Rauschmeier, GerlindZeilner

Ekspozita prezanton mënyrat e ndryshme të përdorimit të materialeve (ekzistuese) me përdorim të parashikueshëm dhe tregon mënyrën në të cilën ato ndikojnë dhe interpretojnë interierin e dhomave.

Për instalimet dhe skulptura e tij, Marcus Geiger përdor materiale për mobilim dhe arredim të rehatshëm, por ai i përvetëson ato për një qëllim të kundërt. Materiale prej pellushi, peshqiri, qilime … i rezistojnë përdorimit të pazakontë dhe kështu puna e tij vendoset nën një tension kontradiktor. 

Qasja e Dorit Margreiter-it në këtë kuadër ndryshon nga ajo e Marcus Geiger-it, sepse ajo përdor hapësira ekzistuese. Nëpërmjet  filmit, fotografisë dhe instalacionit, ajo arrin të zbulojë sfondin dhe idetë e fshehura të dizajnit të interierit. 

Katrina Daschner prodhon filma në interierin e teatrove dhe të sallave të operas. Ajo i përball ato me regjistrimet e interpretuesve të veçantë në mënyrë të tillë që ato objekte të cilat në të vërtetë (në fillim) nuk kanë qënë të pranishme aty, të mund të zbulohen. Në filmin e saj “parole rosette”, për shembull, papritmas karriget duken se marrin formën e njeriut, dhe elemente të tjera arkitektonike shfaqen në formë skulpturore. 

Filmi “Das Haus” i Roland Rauschmeier-it ofron një udhëkryq të dhomave të ndenjes të zëna dhe, për më tepër, ai e vendos këtë situatë në galeri.

Puna e Gerlind Zeilner-it shtrihet mes pikturës dhe objekteve, të cilat janë zhvilluar nga pikturat. Në ekspozitë, ajo do të paraqesë objekte të mobiljeve, të cilat janë shndërruar në hapësira piktorike.

   

   

   

   

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *