IMAGERY_Leonard Qylafi

IMAGERY

10-31 mars/March, 2016

Color print technology was introduced in Albania in the late 70s. As it was an expensive and elaborate technology only selected magazines and publications with a wide national and international print run featured color image reproductions. Nevertheless, the quality of these reproductions illustrating the socialist party’s parades, the leader’s official speeches and other important events was rather bad- mismatching colors, blurred images ,and a general unbalanced color scheme dominate the reprints of the photographs documenting events considered to be important for the People’s Republic image under Enver Hoxha. The dominant color of many of these pictures is red: red flags, red tracksuits worn during official sports events, red neck scarves.

Leonard Qylafi uses these commonly known reproductions as source material for a series of paintings.The paintings reveal their photographic sources, but emphasize the blurred outlines of the depicted people, transforming them into abstract mass ornaments. They focus only on a part of the original photo as if zooming into the parades and events, which are compositions of choreographed bodies themselves.The level of abstraction varies from soft contours to vanished outlines merging individuals into a composition that only at second glance is based on a mass of people standing in rows. Although Qylafis’s paintings maintain fragments of the original composition, the transfer from the book page into a painting is a synthetic one that focuses on the pictorial aspects of the subject. Like time capsules opened after several decades the selected pages from books and magazines reveal their propaganda aesthetics. These are simultaneously emphasized and rewritten in the process of painting.

Vanessa Johan Muller

Curator at Kunsthalle Wien

Leonard Qylafi  (b.1980) graduated by the Academy of Fine arts of Tirana in 2003(atelier of painting) is an Albanian artist working in different mediums such as video, photography and painting, which work has been exhibited internationally in spaces and institutions such as: 55-th October Salon Belgrade/Serbia Kunstlerhaus Bethainen, Berlin/Germany, Kunst Raum Riehen Basel, MODEM Museum for Modern and Contemporary Arts  Debrecen/Hungary , ISCP- New York /USA ,ArtPoint Gallery Kulturkontakt  and Vienna Art Fair /Austria, KunsthalleKarlsruhe /Germany. Participant at Tirana International Contemporary Art Biennial,  XIII Biennal of young artists from Europe and Mediterranean etc. To Leonard Qylafi  has been awarded several residency programs by; NIFCA-Nordic institute of contemporary art Helsinki/Finland, ISCP New York /USA, KKA-KulturKontakt Austria and TICA-Tirana institute for contemporary art. He is the winner of “ARDHJE” award for Albanian young artists in 2008 .He lives and works in Tirana/ Albania.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

IMAZHERI

Teknologjia e printimit me ngjyra gjeti përdorim  të gjërë në Shqipëri rreth viteve 70. Duke qënë një teknologji e kushtueshme dhe më e elaboruar ,stampimi me ngjyra i imazheve ilustruesedo të aplikohej vetëm për botime të përgjedhura me tirazh të përcaktuar për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Megjithatë,cilësia e këtyre stampimeve me ngjyra që ilustronin parada,evente apo fjalimet e udhëheqësve komunistë linte për të dëshiruar,ngjyra që në shumë raste kapërcejnë, imazhe jo shumë të qarta dhe një skemë e pa balancuar kromatike. Këto karakteristika dominojnë në shumicën e fotografive që dokumentojnë evente të rëndësishme për kohën në Republikën Popullore Socialiste nën regjimin e Enver Hoxhës. Ngjyra dominuese në shumë prej këtyre imazheve është e kuqja: flamuj të kuq , kostume të kuqe, shami të kuqe.

Leonard Qylafi përdor këto imazhe të njohura si material për një seri pikturash të cilat  referojnë imazhet fotografike të origjinës por më shumë venë në pah linjat e shkrira mes subjekteve të tyre duke i kthyer kështu në ornamente abstrakte masive.Ato fokusohen vetëm në një pjesë të imazhit origjinal sikur të shkëpusnin copëza nga vetë manifstimet e dikurshme që në vetevte janë “kompozime koreografike trupash njerëzor”.Niveli i abstragimit lëviz nga konturet e buta tek siluetat e venitura të individëve që shkrihen mes rreshtave me njëri- tjetrin. Edhe pse pikturat e Qylafit ruajnë fragmente nga kompozimi origjinal transferimi i tyre nga stampimet në pikturë është një proces sintetik që synon aspektet piktorike të subjektit. Si kapsua kohe të hapura pas disa dekadash faqet e publikimeve shpërfaqin estetikën e propogandës  të kohës.Ato rizbulohen dhe rishkruhen në mënyrë simultane nëpërmjet procesit të pikturimit.

Vanessa Johan Muller

Curator at Kunsthalle Wien

Leonard Qylafi (1980)  është diplomuar në atelierin e pikturës pranë Akademisë se Arteve në Tiranë në vitin 2003. Ai lëvron mediume të ndryshme si , video, pikturë, fotografi etj. Puna e tij është ekspozuar  ndërkombëtarisht në hapsira dhe institucione të rëndësishme si: 55-th October Salon ,Beograd/Serbi,Kunstlerhaus Bethainen, Berlin/Gjermani, Kunst Raum Riehen. Basel/Zvicër MODEM Museum for Modern and Contemporary Arts  Drecen/Hungari , ISCP- New York /SHBA ,ArtPoint Gallery Kulturkontakt  dhe Vienna Art Fair Vienë/Austri, Kunsthalle , Karlsruhe /Gjermani. dhe është përfshirë  në aktivitete  si: Tirana International Contemporary Art Biennial,  XIII Biennal of young artists from Europe and Mediterranean, “Onufri 03”etj. Leonard Qylafi ka qënë pjesë e programeve të rezidencave për artistë pranë; NIFCA (Nordic institute of contemporary art Helsinki/Finland, ISCP New York /SHBA, Kulturkontakt Vienë/Austri,  dhe TICA(Tirana institute for contemporary art).Ai është fitues i çmimit  për artistët e rinj“ARDHJE” në vitin 2008.Leonard Qylafi jeton dhe punon në Tiranë.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *