Cycle of Conversations

Cycle of Conversations on culture

Edison Çeraj
Elsa Demo
Gezim Qëndro
Jolka Nathanaili
Zef Paci

This cycle of conversations on culture evolves as a need to make the cultural and artistic climate, in particular, a richer one. The guests, that are coming from different areas will refer to their latest research, and then will be held a free discussions between the referrer and the participants.

Elsa Demo, journalist_The wall magicians_According to the archives of a journalist / Journalism reports on the arts and culture during the last decade. A communication code that maintains the status-quo of isolation and conformity.

Zef Paci, art historian_A look at the Marubi’s archive

Edison Çeraj, artist_For a phenomenology of totalitarianism_The essence of the conversation will be to trace the phenomenon of totalitarianism, that is a kind of phenomenology. More than the totalitarian locals of the last century and their legacy still present in many places, is to seriously address today’s global totalitarianism. A “test” for this is the amnesia that has affected the individual and a hyperactivity of certain groups and societies.

Jolka Nathanaili, psychoanalyst_Stains: these real traces_

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Cikël bisedash mbi kulturën

Edison Çeraj
Elsa Demo
Gëzim Qendro
Jolka Nathanaili
Zef Paci

Ky cikël bisedash mbi kulturën, zhvillohet si një nevojë për ta bërë më të pasur klimën kulturore dhe atë artistike në veçanti. Të ftuarit, të cilët vijnë nga fusha të ndryshme, do referojnë kërkimet e tyre të fundit, dhe më pas do zhvillohen diskutime të lira mes referuesit dhe pjesëmarrësve.

Elsa Demo, gazetare_Magjistarët e mureve_Sipas arkivës së një gazetareje/ Raportet e gazetarisë me artet dhe kulturën në dekadën e fundit. Një kod komunikimi që ruan status-quon e izolimit dhe konformizmit.

Zef Paci, Historian arti_Një vështrim mbi arkivën e Marubëve

Edison Çeraj, artist_Për një fenomenologji të totalitarizmit_Subjetkti i bisedës do jetë gjurmimi i fenomenit të totalitarizmit, pra një lloj fenomenologjie e tij. Më shumë sesa totalitarizmat lokalë të shekullit të kaluar dhe trashëgimia e tyre akoma e pranishme në shumë vende, është për t’u marrë vërtet seriozisht totalitarizmi i sotëm global. Një “provë” për këtë është amnezia që ka prekur individin dhe një hiperaktivitet grupimesh dhe shoqërish të caktuara.

Jolka Nathanaili, psikoanaliste_Njollat: këto gjurmë reale

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *