Unstoppable Rhythm_Ali Oseku

“Unstoppable Rhythm”
Artist: ALI OSEKU
4 July – 22 July
Curated by: Edi Hila
Ali Oseku is an example of an artist who represents an essential moment
for the evaluation of contemporary art in Albania, a place where efforts for
new art were mostly evidenced during the second half of the last century.
Ali Oseku is an artist who never came to terms with the creative method
of socialist realism.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

“Ritëm i Pandalshëm”
Artist: ALI OSEKU
4 korrik
Kuruar nga: Edi Hila
Ali Oseku është një nga shembujt që paraqet një moment të rëndësishëm
për vlerësimin e artit bashkëkohor në Shqipëri, ku përpjekjet për një art
të ri, shfaqen kryesisht gjatë gjysmës së dytë të shekullit të kaluar.
Ali Oseku ishte artisti i cili kurrë nuk u pajtua me metodën krijuese të
realizmit socialist.

   

   

   

   

   

 

Leave a Reply