RGB_Stefano Romano

RGB

An exhibition by Stefano Romano

15 shkurt / February- 16 mars / March, 2018

The acronym RGB describes an additive color model in which Red, Green and Blue mixed together create the other colors. RGB is also the reference model for the reproduction of video images and was chosen as the title of the exhibition for the connections to both works presented; the video series “poems” – of which are exhibited the first six videos realized by the artist – and the series of “monochromes” made on cotton paper with red, green, blue and black pens.

Stefano Romano (Italy, 1975), he lives and works in Albania.

Romano works in aprocess field through performances, installations, video and photographic works, He realizesephemeral, diasporicalactions of an aesthetic act that can no longer neglect conflicting demands of social reality.  His work focuses on the search for identity and the contradictions that this continual searchgenerates. His work has been showed in National and International exhibitions such as: Stamp Gallery (College Park, Maryland U.S.A.); BACO arte contemporanea (Bergamo, Italy);Artopia Gallery (Milan, Italy); Careof (Milan, Italy); Placentia Arte (Piacenza, Italy); GAMeC area Palestra, (Bergamo, Italy); Galleria Alice&altrilavori in corso (Rome, Italy); Macro Future (Rome Italy); GC.AC (Monfalcone, Gorizia, Italy); Neon campo base (Bologna, Italy); Triennale (Milan, Italy); Chelsea Art Museum (New York, USA); Tirana Bienale3 (Tirana, Albania); The Yugoslav Biennial of Young Artist, Centre for Contemporary Arts (Vrsac/Belgrade Serbia and Montenegro).

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

RGB

Një ekspozitë nga Stefano Romano

Akronimi RGB përshkruan një model ngjyrash të llojit adiktiv ku e kuqja (red) e gjelbra (green) dhe bluja (blue) të përziera së bashku krijojnë ngjyrat e tjera. RGB është gjithashtu model referimi për riprodhimin e imazheve video dhe është zgjedhur si titulli i ekspozitës pikërisht për shkak të lidhjes me të dyja veprat e prezantuara; seria e videove “poems” – nga e cila janë ekspozuar gjashtë videot e para të bëra deri më sot nga artisti – dhe seria e pikturave monokrom “monochromes” prej letre pambuku me stilolapsa të kuq, të gjelbër, blu dhe të zezë.

Stefano Romano (Itali, 1975), jeton dhe punon në Shqipëri.

Romano punon në fushën proçesuale, përmes performancave, instalacioneve, video dhe punimeve fotografike. Realizon aksione të përkohëshme, diasporike, të një akti estetik që nuk mund të neglizhojë më kërkesat konfliktuale të realitetit shoqëror. Puna e tij fokusohet në kërkimin e identitetit dhe kontradiktave që ky kërkim gjeneron. Veprat e Romano-s janë prezantuar në ekspozita kombëtare dhe ndërkombëtare, si: Stamp Gallery (College Park, Maryland ShBA); BACO arte contemporanea (Bergamo, Itali); Artopia Gallery (Milano, Itali); Careof (Milano, Itali); Placentia Arte (Piacenza, Itali); GAMeC area Palestra, (Bergamo, Itali); Galleria Alice&altri lavori in corso (Romë, Itali); Macro Future (Romë Itali); GC.AC (Monfalkone, Goricia, Itali); Neon campo base (Bologna, Itali); Triennale (Milano, Itali); Chelsea Art Museum (New York, ShBA); Tirana Bienale3 (Tiranë, Shqipëri); The Yugoslav Biennial of Young Artist, Centre for Contemporary Arts (Vrsac/Belgrade Serbia dhe Mali i Zi).

 

    

    

    

    

    

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *