Night of the regime_Antonio Fantasia and Erion Gjatolli

NIGHT OF A REGIME                                                        

Photographs: Antonio Fantasia

Video: Erion Gjatolli, Antonio Fantasia 

This cycle of photos is a night journey through Albania’s abandoned communist sites. These places were once symbols of the totalitarian regime,whereas today they are emblematic of the challenge currently facing Albanian institutions and society in coming to terms with an inconvenient and uncomfortable communist past.

Albania’s communist past is largely ignored. However, it lingers in people’s memories and psyches, in the form of fears and injustices gone unpunished. This past is simply silenced, removed from the daylight, from the light of consciousness. Sometimes though, it comes back at night, to haunt its survivors.

The photographed sites reflect this pretend-forgotten past. They mostly tower over city skylines or transform entire territories.  These old sites are ignored –neither demolished nor used for other purposes. The majority of them are de-facto ownerless and their exact number is unknown. Together they comprise all aspects of social and political life during that period: industry, military facilities, railway system, airport, mines, prisons, labor camps, radio stations, statues, monuments and mausoleums, houses for the “nomenclature”, places of leisure etc.

This journey combines photography with oral testimonies of people who experienced these particular places during the communist period, or who are today engaged inadaptive reuse projects.The goal is both to restore the collective and historical memory connected to these sites and to rethink and reimage them as a cultural landscape and a source for local development. These ruins of a recently collapsed political system(“forbidden zones” whose past is still visible) can be explored by artists, planners, architects, local community representatives and activists as sites for public art, cultural reclamation, tourism, local handicraft production and other adaptive reuse. Extracts of these interviews are screened during the exhibition.

The project is self-financed. The fine art photographs are on sale in limited editions and the profit will be used to finance a dedicated publication.

Antonio Fantasia is a free-lance photographer currently living in Albania. He cooperates with different local and international NGOs, with private sector, universities and public institutions.

Born and raised in Rome, he has moved after graduation to South East Europe. Over the last 10 years he has carried outa number of projects about post-conflict reconciliation, migration and social inclusion.

He is currently completing a portrait photo project on Albanian returned migrants commissioned by the International Organization on Migration (IOM) office in Tirana. 
In 2015 he documented the refugees’ crises in Macedonia and the south of Serbia in cooperation with Caritas Italiana and Caritas Internationalis. From 2011 to 2013 he worked on a photo project on poverty and social exclusion in the Tirana suburb of Istitut. This work was selected and exposed at the Lucca Photo Lux Festival in 2013.

Since 2014 he has been working on the exhibited night photography project on communist abandoned sites “Night of a Regime”.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

NIGHT OF A REGIME                                                          

Fotografitë: Antonio Fantasia

Video: Erion Gjatolli, Antonio Fantasia 

Ky cikël fotografish është një udhëtim natën përmes vendeve të braktisura të Shqipërisë socialiste, vende që dikur ishin simbole të një regjimi totalitar, ndërsa sot janë emblemë e sfidës së institucioneve dhe shoqërisë shqiptare në përballjen me të shkuarën e mundimshme të regjimit.

Shumë shpesh, e shkuara socialiste e Shqipërisë qëndron e pavënëre. Por mbetet gjithsesi në mendjet dhe kujtimet e njerëzve,  merr trajtën e frikës dhe padrejtësive të mbetura të pandëshkuara. Një e shkuar thjesht e pathënë, e larguar nga drita e diellit, nga drita e ndërgjegjes. Veçse ndonjëherë kthehet natën për t’iu fanitur të mbijetuarve.

Godinat e fotografuara rrëfejnë këtë të shkuar që hiqet si e harruar. Ato lartësohen në vijën e horizontit të qytetit apo shndërrojnë territorin përreth.  Janë godina të harruara – të pashembura e të pashfrytëzuara për qëllime të tjera. Shpesh janë pa pronarë dhe numri i saktë nuk njihet. Së bashku, përfaqësojnë të gjitha aspektet e jetës sociale dhe politike gjatë regjimit: industrinë, godinat ushtarake, sistemin hekurudhor, aeroportet, minierat, burgjet, kampet e punës, radiostacionet, statujat, monumentet dhe mauzoletë, rezidencat për nomenklaturën, vendet e pushimit.

Ky udhëtim bashkon fotografitë me dëshmitë e njerëzve që i kanë përjetuar këto vende gjatë regjimit apo që janë të angazhuar sot me projekte rijetëzimi të tyre. Synimi është të rivendoset kujtesa kolektive dhe historike që lidhet me këto vende për t’i rimenduar dhe imagjinuar si peizazh kulturor dhe si burim për zhvillimin vendor. Rrënojat e një sistemi politik të shembur së fundmi, “zona të ndaluara” e shkuara e të cilave është ende e dukshme, mund të “zbulohen” nga artistë, planifikues, arkitektë, përfaqësues të komunitet dhe aktivistë si hapësira të artit publik, të përvetësimit kulturor, turizmit, prodhimit artizanal apo për qëllime të tjera përshtatjeje dhe ripërdorimi. Pjesë nga intervistat e mbledhura do të shfaqen në ekspozitë.

Projekti është i vetëfinancuar. Fotografitë janë në shitje, në edicion të kufizuar, ndërsa përfitimet do të përdoren për botimin e një libri.

Antonio Fantasia është fotograf i pavarur, që jeton aktualisht në Shqipëri. Ai bashkëpunon me institucione të ndryshme lokale dhe ndërkombëtare, me sektorin privat, universitete dhe institucione publike.

Lindur dhe rritur në Romë, ai ka lëvizur pas diplomimit në Evropën Juglindore, ku gjatë 10 viteve të fundit ka realizuar nje serë projektesh rreth pajtimit pas konfliktit, emigracionit dhe përfshirjes sociale.

Ai është duke përfunduar foto-projektin me portrete me emigrantët e kthyer në Shqipëri, mbështetur nga Organizata Ndërkombëtare për Emigracionin (IOM), në Tiranë. Në vitin 2015, ka dokumentuar krizën e refugjatëve në Maqedoni dhe në Serbinë jugore, në bashkëpunim me Caritasin Italian dhe Caritas International. Nga viti 2011 deri në vitin 2013 ai ka punuar në foto – projektin mbi varfërinë dhe përjashtimin social, në periferi të Tiranës. Kjo punë është përzgjedhur dhe ekspozuar në Lucca Photo Lux Festival në 2013.

Që nga viti 2014, ka punuar për projektin e ekspozitës së fotografisë natën, mbi objektet komuniste të braktisura,  “Night of a regime”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *