Synopsis_Edmond Gjikopulli

Exhibition: “Synopsis”
Artist: EDMOND GJIKOPULLI
13 march 2008
In the series of paintings of artist Edmond Gjikopulli, following the first
impression, which confronts us with a loyal reproduction of reality, what
is noticeable is, firstly, all the paintings are in the same format, rectangle
or square and secondly, despite the changeability of the ‘event” or
‘the subject’, all of them have a meta-subject – CONSUMPTION.
The ‘repetition’ of the dimensions, tones, colors and subjects – in their
different appearances – creates an‘Event”. This is not obtained from
the narratives of the different paintings in this series, but formed during
the working process that the artist has chosen as his artistic act.
Edi Muka, curator

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ekspozita: “Synopsis”
Artist: EDMOND GJIKOPULLI
13 mars 2008
Në pamje të pare, seria e pikturave të Edmond Gjikopullit na përball me
një riprodhim besnik të realitetit. Çka vërehet fillimisht është se të gjitha
pikturat i përmbahen me besnikëri të njëjtit format, drejtkëndësh ose
katror dhe, së dyti: pavarësisht ndryshueshmërisë të ‘ndodhisë’ apo
‘subjektit “, të gjitha kanë një meta-subjekt: KONSUMI
‘Përsëritja’ e dimensioneve, toneve, ngjyrave dhe subjekteve – në
manifestimet e tyre të ndryshme – krijon një “Ndodhi”. Dhe kjo nuk
rezulton nga narrativat e pikturave të ndryshme në këtë seri; ajo formohet
gjatë procesit të punës që artisti ka zgjedhur si aktin e tij artistik.
Edi Muka, kurator

Tregu/ the market, 250x 75, oil, 2005

Në plazh/ on the beach, 100×100, oil, 2007

Metrazh me kilogram, 75x75cm, oil, 2005

Arush dhe lepurushe, 75x75cm, oil, 2005

Në plazh, photo, 2007

 

Leave a Reply